Quên Sếp"ss Tùng đi, Tuấn Cry bảo "Không phải chạy"

6.169 lượt xem • 32 ngày trước

Hài chế

13702 người đăng ký

Đăng ký
Sơn Tùng nói "Chạy Ngay Đi"...Đi theo Tuấn Cry thì "Không phải chạy".